atrakcje turystyczne   plany miast   zakwaterowanie
Mapa Polski
www.mapaswiata.pl
Google Ads
Polska - szczegóły
województwa krainy geograficzne powiaty gminy kultura i sztuka architektua edukacja
regiony
województwa
miasta
powiaty
gminy
edukacja
zabytki
hotele
agroturystyka
schroniska
obrazek globus mały
Google Ad Sense

główne działy
różne mapy i atlasy on-line
Polska - Parki Narodowe
 • Białowieski
 • Biebrzański
 • Bieszczadzki
 • Gór Stołowych
 • Kampinoski
 • Ojcowski
 • Roztoczański
 • Słowiński
 • Świętokrzyski
 • Tatrzański
 • Wigierski
 • Woliński

 • polska fauna i flora
 • niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)
 • puchacz (Bubo bubo)
 • ryś (Felix lunx)
 • żółw błotny (Emys orbicularis)

 • województwa Polski
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • zachodniopomorskie


 • polecane miejsca Polski
  Kopalnia soli w Wieliczce WIELICZKA
  Kopalnia soli "Wieliczka" (od XIII wieku do 1772 wchodzi w skład Żupy krakowskiej) - najstarsza na świecie kopalni soli kamiennej. Wpisana w 1978 przez UNESCO na pierwszą Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; od 1994 pomnik historii Polski (najstarszy zakład przemysłowy w Polsce). W kopalni powstało w roku 1951 Muzeum Żup Krakowskich.
  kategorie serwisu:
  w naszym wortalu znajdziesz następujące działy - atlasy, mapy, plany miast:
 • wszechświat
 • świat
 • kontynenty
 • Europa
 • państwa
 • Polska
 • regiony
 • miasta
 • inne miejsca


 • - podróże:
 • biura i agencje turystyczne
 • hotele
 • pensjonaty
 • motele
 • agroturystyka
 • schroniska turystyczne
 • campingi
 • ubezpieczenia
 • muszla
  uwagi

  Mapa Polski - Województwa


  Województwo stanowi jednostkę podziału administracyjnego w Polsce. Jest to jednostka tzw. wyższego stopnia (lub pierwszego stopnia). Od roku 1990 jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego. Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązujący od 1 stycznia 1999. Od tego czasu mapa polski posiada 16 województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

  Reforma administracyjna, która weszła w życie 1 stycznia 1999, ustanowiła 16 nowych województw. Celem tej reformy było utworzenie większych regionów, które mogłyby konkurować z innymi regionami po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Dotychczasowe województwa były zbyt małe, by efektywnie wykorzystywać środki finansowe i zarządzać terytorium województwa. Wprowadzeniu nowego podziału na województwa towarzyszyły liczne dyskusje. Niektóre projekty zakładały utworzenie mniejszej liczby województw (najczęściej mówiło się o 12 nowych województwach). Nieco mniej zwolenników miały projekty utworzenia 25 województw lub pozostawienia dotychczasowego podziału na 49 województw. Liczne protesty społeczne, m.in. w Opolu czy Kielcach, doprowadziły do utworzenia większej liczby jednostek. Natomiast w dwóch województwach zdecydowano się na rozdzielenie siedzib wojewodów i sejmików województw (kujawsko-pomorskie i lubuskie). Gdzieniegdzie myślano także o powołaniu do życia województwa staropolskiego, województwa środkowopolskiego, województwa środkowopomorskiego oraz wyłączenia Warszawy z województwa mazowieckiego.

  mapa Polski województwa Od 1 stycznia 1999 obowiązuje trzystopniowy podział administracyjny kraju na 16 województw składających się w sumie z 379 powiatów, w tym: 65 powiatów grodzkich, 314 powiatów ziemskich które składają się w sumie z 2479 gmin w tym 306 gmin miejskich 587 gmin miejsko-wiejskich 1576 gmin wiejskich.
  Skąd wzięły się na mapie polski województwa?
  Podział kraju na województwa ma swoje korzenie w okresie rozbicia dzielnicowego, stąd ich zróżnicowanie pod względem wielkości w czasach I Rzeczypospolitej. Pierwsze województwa powstawały na przełomie XIV i XV w. Podział terytorialny Rzeczypospolitej Obojga Narodów był pochodną skomplikowanej historii wewnętrznych zmian terytorialnych sięgających czasów rozbicia dzielnicowego w Polsce oraz zewnętrznych strat i nabytków terytorialnych Polski i Litwy. Pojęcie Rzeczpospolita Obojga Narodów odnosi się do państwa polsko-litewskiego od unii lubelskiej (1569 r.) do ostatniego rozbioru. Rzeczpospolita składała się z dwóch części Korony Polskiej (potocznie - Korony) i Wielkiego Księstwa Litewskiego (potocznie - Litwy), które posiadały dużą niezależność przejawiającą się również w administracji terytorialnej.
  Lata 1918 - 1939
  podział terytorialny z 1930 roku Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, administracja polska spotkała się z pewnymi problemami. Poza władzami centralnymi na terenie Królestwa Polskiego i Galicji, na pozostałych obszarach kraju istniały tylko powiaty. W pierwszej kolejności należało utworzyć jednostki pośrednie, czyli województwa. Z powodu różnych okoliczności (np. obowiązującego prawa zaborczego) zdecydowano się na zachowanie byłych granic rozbiorowych jako granic województw.

  Na mocy tzw. ustawy tymczasowej z 2 sierpnia 1919 (która de facto przetrwała do 1937 roku) z dziesięciu guberni Królestwa Polskiego (wraz z zachodnimi terenami guberni grodzieńskiej) utworzono 14 sierpnia 1919 roku 5 województw: białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie i warszawskie. W Warszawie ustalono odrębne województwo. Z byłych terenów pruskich utworzono 12 sierpnia 1919 roku województwa poznańskie (obszar Wielkiego Księstwo Poznańskiego i część powiatów namysłowskiego i sycowskiego) i pomorskie (obszar Prus Zachodnich wraz z Działdowem z Prus Wschodnich). Województwo śląskie powstało na mocy ustawy z 15 lipca 1920 roku tegoż dnia. Składało się z polskiej części dawnego pruskiego Górnego Śląska oraz polskiej części dawnego austriackiego Księstwa Cieszyńskiego. Jako jedyne w Polsce, województwo śląskie cieszyło się szeroką autonomią w zakresie administracji i ustawodawstwa. Podział administracyjny województwa śląskiego na powiaty został ustanowiony rozporządzeniem wojewody śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 r. w przedmiocie ustroju powiatowego Województwa Śląskiego. Ustawą z 3 grudnia 1920 roku zjednoczono administracyjny ustrój Galicji z tym wprowadzonym w byłym zaborze rosyjskim, tworząc 23 grudnia 1920 roku województwa: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1921 roku na Zabużu utworzono 19 lutego 1921 roku województwa wołyńskie, poleskie i nowogródzkie. Ostatnim obszarem nowej Polski, który otrzymał status województwa była Ziemia Wileńska, tworząc dopiero 20 stycznia 1926 roku województwo wileńskie, zgodnie z ustawą z 22 grudnia 1925 roku. Łączna liczba województw w 1925 roku wynosiła 16 + Warszawa a liczba powiatów 281.

  Została także wprowadzona Ustawą z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych kategoria gmin: Gmina wiejska o miejskich uprawnieniach finansowych. Gminy te nie były uważane za miasta, a ich ludności nie traktowano jako miejskiej w statystykach demograficznych. Ustawa wprowadziła także obocznie gminy miejskie o wiejskich uprawnieniach finansowych, które jednak w praktyce się nie pojawiały. Nadawanie gminom wiejskim miejskie uprawnienia miało znaczenie dla urbanizacji Polski międzywojennej, np. część tych miejscowości podniesiono w późniejszych latach do rangi miast (ok 1/3 miejscowości). W sumie powstało 70 gmin wiejskich o miejskich uprawnieniach finansowych. 57 w latach 1924-1931 (w tym 24 gminy w autonomicznym woj. śląskim w 1924 r.), 9 gmin w latach 1932-1934 (w tym 7 w woj. śląskim) oraz 4 w latach 1935-1939. Na uwagę zasługuje fakt iż uprawnienia finansowe dotyczyły głównie gmin stanowiących jedną miejscowość. Na obszarze byłych zaborów pruskiego i austriackiego do 1934 r. (reformy scaleniowej) istniały tylko jednostkowe gminy wiejskie, natomiast na terenie byłego Królestwa Polskiego gminy uzyskujące uprawnienia finansowe często składały się wyjątkowo z jednej miejscowości.
  1957-1975
  Rok 1968 Z końcem 1956 roku Polska dzieliła się na 17 województw oraz 2 miasta wydzielone (Warszawa i Łódź). W 1957 roku wydzielone zostały 3 kolejne miasta: Kraków, Wrocław i Poznań. W porównaniu z okresem 1950-57, podział administracyjny Polski po 1957 roku utrzymywał się bez większych zmian na wyższych szczeblach. W sumie zniesiono 9 powiatów ziemskich oraz 2 miejskie a utworzono 2 nowe powiaty ziemskie oraz 5 miejskich. Dodatkowo, 9 powiatów ziemskich zmieniło nazwę. Główną zmianą w podziale administracyjnym kraju w omawianym okresie była likwidacja gromad i osiedli a w ich miejsce wprowadzenie gmin. Zmiana ta zmieniająca strukturę administracyjną na szczeblu podstawowym (funkcjonującą od 1954) została wprowadzona 1 stycznia 1973 roku. W miejsce 3413 gromad utworzono po reformie 2365 znacznie większych gmin (w tym 318 gmin miejsko-wiejskich). Liczbę tę zmniejszono w dalszych latach do 2129 (2 lipca 1976).

  Warto zaznaczyć że podział terytorialny z lat 1957-75 jest w dużej mierze zbliżony do obecnego, układu administracyjnego po 1999 roku. Pomijając nieobecność województw miejskich i województwa koszalińskiego, nowe województwa przypominają zarówno ilością jak i wykresem granic ów dawny system. Również powiaty (mimo że wiele z nich nie zostało powołanych a nowe przybyły) mają bardzo podobne, często identyczne granice.
  Reforma gierkowska 1975
  Jako nieoficjalny powód reformy uznaje się chęć wzmocnienia kontroli nad niższymi warstwami aparatu państwowego przez KC PZPR. Po przejęciu władzy przez Gierka i rozbiciu opozycji w Biurze Politycznym, nadal trwał opór niższych warstw PZPR, gdzie tworzyły się partyjne kliki. Poprzez reorganizację administracji i nowy podział terytorialny, Gierek, mógł wprowadzić "swoich ludzi" do komitetów wojewódzkich i rozbić stare stronnictwa. Nowy podział administracyjny obowiązywał od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. Utworzono 49 województw, zlikwidowano pośredni szczebel administracyjny, czyli powiaty. Województwo warszawskie miało status województwa stołecznego, a województwa łódzkie i krakowskie były tzw. województwami miejskimi.

  W latach 1975-1998 istniał podział na 49 województw. Niekiedy miastami wojewódzkimi były miasta poniżej 50 tys. mieszkańców. Podział ten był krytykowany zwłaszcza pod koniec lat 80. i 90. Małe województwa, które miały przyczyniać się do rozwoju obszarów peryferyjnych i nowych siedzib województw, w rzeczywistości nie funkcjonowały zbyt dobrze. Krytykowano także zlikwidowanie powiatów, które zostały podzielone niekiedy nawet pomiędzy 3-4 województwa. By usprawnić ten podział powołano dodatkowe struktury przestrzenne: makrorejony oraz rejony.

  mapa Polski
  mapy on-line
  miasta i miejscowości
  góry - pasma górskie
 • Bieszczady
 • Góry Sowie
 • Góry Stołowe
 • Góry Złote
 • Karkonosze
 • Karpaty
 • Pieniny
 • Sudety
 • Tatry

 • na urlop i weekend
  Co warto zobaczyć w Polsce?
  polecane serwisy:
  obrazek, na którym jest ananas Serwis dla tych co lubią zjeść oraz pichcić. Także przeznaczony dla nowych adeptów sztuki kulinarnej, którym gotowanie sprawia wiele kłopotu.
  www.przepisykulinarne.pl

  Edukacyjny serwis pracy. Na co zwrócić uwagę, gdy starasz się o pracę? Odpowiedź w linku poniżej.
  www.praca.edu.pl
  obrazek mapa z nutkami
  List motywacyjny: strona tematyczna ze wzorami cv i listów motywacyjnych. Przykłady, porady, sugestie.
  www.listmotywacyjny.pl

  mało znane miejsca
  Krzyżtopór
  in english
  ealea - world link site Tematycznie ułożone linki do najlepszych stron świata.
  www.ealea.com

  Zwierzęta świata - serwis w wielu językach, w tym po angielsku, zwierzęta dzikie i domowe. Polecamy. Adres poniżej.
  www.petsark.com

  green nook National parks of the world, czyli najpiękniejsze parki narodowe świata.
  www.greennook.com
  Baza fotografii ułożonych tematycznie. Prawa autorskie na zasadzie linkware - za darmo - jedynym warunkiem ich użytkowania jest łącze do strony.
  www.me4.us

  Google Ads

  ziemia-05
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...